Frequently Asked Questions over TTO

 Veelgestelde vragen over het TTO in LVO Weert:

1. Waar staan de letters TTO voor?

TweeTalig Onderwijs

2. Is dat hetzelfde als tweetalig VWO?

Nee, niet precies hetzelfde. In principe kan tweetalig onderwijs op elk schooltype gegeven worden, dus ook op de HAVO. In Weert hebben we TTO voor HAVO, Atheneum en Gymnasium.

3. Wat is TTO eigenlijk precies?

Bij TTO wordt in de onderbouw minimaal 50% van de lessen in de vreemde taal gegeven. Daarnaast zijn er binnen de lessen internationale accenten en is er een buitenlesprogramma met internationale oriëntatie.

4. Is die vreemde taal altijd het Engels?

Nee, dat hoeft niet, al geldt het wel voor verreweg de meeste scholen. Er zijn in Nederland 2 scholen met Duits als voertaal binnen het TTO.

5. Is TTO een apart schooltype met een apart eindexamen?

Nee, het hoort gewoon bij het Nederlandse onderwijs. De leerlingen doen ook gewoon het Nederlandse HAVO- of VWO-examen.

6. Wat is dan de meerwaarde van TTO?

Leerlingen verbreden hun horizon èn leren uitstekend Engels. Dat maakt een vervolgopleiding in het buitenland bv. gemakkelijker. Maar ook op Nederlandse universiteiten en hogescholen worden steeds meer Engelstalige colleges gegeven of is er Engels studiemateriaal. Een leerling die binnen LVO-Weert de TTO-opleiding afrondt, verlaat de school met een HAVO of VWO-diploma, een TTO-Certificaat en een Cambridge certificaat.

7. In welke leerjaren vindt het TTO plaats?

De TTO-opleiding loopt nu nog van de eerste tot en met de derde klas. Vanaf 2015 is dit op HAVO doorgetrokken naar de bovenbouw. De nadruk ligt nu dus op de eerste drie leerjaren waarin meer dan 50% van de vakken in het Engels wordt aangeboden. In de bovenbouw is dit, vanwege de voorbereiding op het Nederlandse HAVO-examen, ongeveer 30%.

8. Welke vakken worden binnen LVO Weert in het Engels gegeven?

In klas 1 zijn dat: aardrijkskunde (geography), geschiedenis (history), biologie (biology), wiskunde (mathematics), tekenen (arts), lichamelijke opvoeding (physical education), muziek (music) , O&O (Research & Development, Atheneum), WO (Science Orientation, Gymnasium), Engels en het vak Internationaal burgerschap (Engels Immersion). In klas 2 komt daar bij: natuurkunde (physics) en scheikunde (chemistry) en in klas 3: economie (economics). Niet alle vakken worden op alle richtingen gegeven.

In de bovenbouw van de HAVO krijgen de leerlingen de vakken Global Perspectives, English IB, Physical Education, Social Studies en Cultural and Artistic Development in het Engels.

In de bovenbouw van het VWO krijgen de leerlingen het vak English IB in het Engels. 

9. De andere vreemde talen komen daar toch niet voor in aanmerking?

Nee, niet voor les in het Engels. Wel is bij alle talen zoveel mogelijk het uitgangspunt: doeltaal = voertaal. Dat betekent dat Duits in het Duits en Frans in het Frans gegeven wordt.

10. Krijgen de leerlingen eerst een tijdje les in het Nederlands, voordat overgestapt wordt op het Engels?

Nee, ze worden direct in het diepe gegooid. Dat is de beste manier om het Engels snel onder de knie te krijgen. Wel wordt er, in de periode tot aan de eerste toetsweek, zo nodig (ter ondersteuning) wat Nederlands gesproken.

11. Krijgen leerlingen daar dan verder helemaal geen hulp bij?

Jazeker wel. Tijdens de vaklessen wordt aandacht besteed aan de verwerving van moeilijke woorden van de vakken zoals biology, history, geography. Leerlingen krijgen hiervoor een Glossary-lijst.

12. En daarna krijgen de leerlingen vakken die ze eerst in het Engels kregen, in het 4e leerjaar weer gewoon in het Nederlands?

Ja, ze worden in het Nederlands voorbereid op het Nederlandse HAVO of VWO-eindexamen.

13. Kunnen ze dan de terminologie en leerstof nog wel begrijpen?

Het vereist enige aanpassing en gewenning in de 4e maar dat is slechts van korte duur.

14. Doen ze voor het vak Engels gewoon Nederlands HAVO of VWO- eindexamen?

Jazeker; maar daarnaast volgen de leerlingen het Cambridge programma dat een internationaal erkend certificaat oplevert.

15. Wat is het verschil tussen de wijze waarop het vak Engels wordt aangeboden in de onderbouw en in de bovenbouw?

De eerste drie jaar zijn voornamelijk op taalverwerving gericht: luisteren, lezen, schrijven en spreken. In de bovenbouw ligt de nadruk binnen het Cambridge-programma op schrijven en het bestuderen van Angelsaksische literatuur en cultuur.

16. Krijgen leerlingen voor deelname aan het TTO ook een diploma?

Nee, geen officieel diploma; wel een certificaat dat door het Nuffic is ontwikkeld.

17. Moet je tweetalig zijn opgevoed om aan het TTO deel te nemen?

Nee, absoluut niet. Het TTO is ontwikkeld voor kinderen die het Nederlands als moedertaal hebben.

18. Is het TTO alleen voor kinderen die heel goed in Engels zijn?

Nee, het startniveau van het Engels is niet belangrijk; maar je moet wel bereid zijn om veel Engels te spreken.

19. Wat is wèl belangrijk om toegelaten te worden?

Binnen LVO Weert is dat: een positief HAVO of VWO-advies, een goede motivatie, goede werkhouding en doorzettingsvermogen. Je moet bereid zijn om Engels te spreken in de klas.

20. Hoeveel kinderen kunnen er geplaatst worden in het TTO?

Binnen LVO Weert is de splitsingsnorm afgesproken. In een TTO-brugklas zitten daarom maximaal 32 kinderen.

21. Is TTO in Nederland populair?

Sinds de start in 1992 is het aantal scholen met TTO enorm gegroeid.

22. Hoeveel scholen in Nederland bieden TTO aan?

132 scholen zijn lid van het netwerk tto;
49 gecertificeerde scholen met het tto-juniorcertificaat;
63 gecertificeerde scholen met het tto-seniorcertificaat;
3 scholen met een certificering voor het t-vmbo.

23. Hoe staat de Inspectie tegenover deze ontwikkeling?

De inspectie staat er van harte achter en juicht de ontwikkelingen op dit terrein toe.

24. Hoe weet je of de kwaliteit van het TTO-programma goed is?

Het Nuffic, dat het TTO in Nederland stimuleert en coördineert, heeft een pakket van eisen, een zgn. standaard, ontwikkeld waar alle scholen aan moeten (gaan) voldoen. De TTO-opleiding van klas 1 tot en met 3 voldoet ruimschoots aan de normen. Philips van Horne is sinds mei 2009 erkend als TTO-juniorschool, Het College is sinds juni 2017 gecertificeerd als TTO-juniorschool.

25. Hebben de scholen met TTO contact met elkaar?

Ja, ze zijn verenigd in een landelijk netwerk waarin ze ervaringen uitwisselen en van elkaars deskundigheid gebruik maken.

26. Doen alle scholen met TTO dan precies hetzelfde?

Nee, scholen hebben, binnen de kwaliteitseisen van het Nuffic, ook de vrijheid om zelf keuzes te maken. Ze hoeven bijvoorbeeld niet allemaal precies dezelfde vakken in het Engels aan te bieden.

27. Welke opleiding krijgen de docenten om in het Engels les te kunnen geven?

Alle TTO-docenten worden opgeleid tot CLIL-docent en voor het diploma Cambridge Advanced en/of Proficiency. Daarnaast volgen ze jaarlijks bijscholingscursussen o.a in Groot-Brittannië.

28. Zijn er ook "native speakers" op school?

Ja, er zijn een paar docenten voor wie Engels de moedertaal is, maar de meesten zijn Nederlandse docenten met een speciale opleiding om in het Engels te kunnen lesgeven.

29. Is dat per definitie Brits Engels?

Nee, dat hoeft niet per se. In de opleiding staat wel het Brits Engels centraal, maar native speakers kunnen ook komen uit de V.S., Australië, etc.

30. Heeft al dat Engels geen gevolgen voor het Nederlands van de leerlingen in het TTO?

Nee, het Nederlands is en blijft hun moedertaal; er zijn tot nog toe alleen maar positieve gevolgen geconstateerd voor de beheersing van het Nederlands van leerlingen in het TTO.

31. Hoe zijn de eindexamenresultaten van leerlingen in het TTO?

De leerlingen hebben met zeer goede resultaten eindexamen gedaan. Het is zelfs zo dat de TTO-leerlingen op alle eindexamenvakken betere resultaten hebben behaald dan de reguliere HAVO/VWO-leerlingen.

32. Worden er bij de lessen ook Engelstalige schoolboeken gebruikt?

Jazeker; sommige boeken komen uit Engeland, de meeste boeken zijn vertaalde boeken van Nederlandse methodes. Dit zorgt voor een naadloze aansluiting als de vakken in de bovenbouw weer in het Nederlands gevolgd worden.

33. Wordt er bij de vakken ook nog specifiek aandacht besteed aan internationale zaken?

Ja, Europese en internationale oriëntatie (EIO) maakt deel uit van het TTO-programma. Dat betekent dat EIO in de vakken history, geography en Internationaal burgerschap (Engels Immersion) in het lesprogramma is opgenomen. Ook vindt deze oriëntatie plaats in het buitenlesprogramma.

34. Wat hoort er nog meer bij TTO, naast de lessen in het Engels?

Een uitgebreid buitenlesprogramma. Binnen LVO-Weert in alle klassen: Engelstalige gast'docenten', Engelstalige excursies, theatre workshops, reizen naar het buitenland, waar mogelijk uitwisselingen met scholen in Europa. Dit is slechts een greep uit de vele activiteiten die plaats hebben binnen het TTO.

35. Is het TTO ook te combineren met het gymnasium?

Jazeker. Binnen LVO Weert kunnen leerlingen het klassieke gymnasium met TTO combineren op Het College.

36. Is dat niet veel te zwaar voor leerlingen?

De praktijk tot nu toe wijst uit, dat dat reuze meevalt. Gemotiveerde, intelligente kinderen kunnen heel veel, zeker als ze er plezier in hebben. Juist TTO-leerlingen kiezen vaak voor gymnasium met een bètaprofiel in de bovenbouw.

37. Is het TTO niet vooral voor zgn. stuudjes, die het liefst de hele dag met hun neus in de boeken zitten?

Nee, zeker niet. Alle leerlingen met een HAVO of VWO-advies, die open staan voor de wereld om hen heen en een uitdaging aandurven, zijn welkom in het TTO.

 

38. Moeten ouders extra betalen voor het TTO?

Ja. Binnen LVO Weert worden de extra kosten per jaar geactualiseerd. De bedragen zijn te vinden in het beleidsplan, in het activiteitenplan van het betreffende schooljaar. 

Indien de ouders van mening zijn dat zij op grond van bijzondere omstandigheden niet of niet geheel in staat zijn om de extra kosten voor het Tweetalig Onderwijs te betalen, kunnen de ouders een verzoek om gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding indienen. Neem hiervoor contact op met TTO-aanspreekpunt dhr. Van Rooijen

39. Waar is dat extra geld voor bestemd?

Behalve de buitenlandse reizen en internationale projecten worden hiervan ook TTO-activiteiten van het Nuffic, examenkosten en TTO-materialen betaald.

40. Zijn er nog andere bronnen van inkomsten?

Nee. Wel zijn er soms subsidiemogelijkheden bij uitwisselingsreizen.

41. Hoe kan ik nog meer te weten komen over het tweetalig onderwijs binnen LVO Weert?

Veel interessante algemene informatie kun je vinden op: http://www.ikkiestto.nl.

42. Kan ik met mijn vragen over het TTO ook zelf terecht bij iemand van school?

Natuurlijk. U kunt een afspraak maken met de TTO-coordinatoren mevr. S. Neijnens (Het College) en mevr. G. Verhaegh (Philips van Horne). U kunt hen ook altijd mailen:

s.neijnens@stichtinglvo.nl

gerry.verhaegh@stichtinglvo.nl