Wat is TTO?

  • Tweetalig onderwijs is onderwijs dat voor een aantal vakken in het Nederlands en voor een aantal vakken in het Engels gegeven wordt. In de onderbouw gaat het om de vakken aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, internationaal burgerschap, lichamelijke opvoeding, muziek, natuurkunde, O & O, scheikunde, tekenen, wetenschapsorientatie en wiskunde. Engels is de voertaal bij deze vakken.
  • Bij de tweetalige stroom hoort ook een internationaal buitenlesprogramma
  • Doeltaal = voertaal bij de moderne vreemde talen
  • Omdat de leerlingen worden opgeleid voor het gewone havo/atheneum/gymnasium-examen, zijn de lessen in de laatste twee leerjaren overwegend in het Nederlands. Voor TTO in de bovenbouw volgen zij een aantal niet-examenvakken in het Engels, maken een talenreis en werken aan een Engelstalig profielwerkstuk. HAVO-leerlingen volgen het vak Global Perspectives IGCSE. Hiervoor doen zij een extra examen wat een Cambridge Certificate oplevert. VWO-leerlingen kunnen in de bovenbouw deelnemen aan het Cambrudge Certificate. 
  • Nuffic stimuleert en ondersteunt scholen die tweetalig onderwijs geven. Alle TTO-scholen in Nederland zijn verbonden in het landelijk netwerk TTO.

Tweetalig onderwijs berust op twee pijlers:

  1. Talige component
  • Via onderdompeling zo hoog mogelijk niveau van beheersing van de Engelse taal
  • CLIL (Content and Language Integrated Learning) is de didactische leidraad

  2.  Internationale oriëntatie ( EIO = European International Orientation)

  • Europees burgerschap
  • Aanvullende activiteiten